Резултат от търсене на 'правна литература' (1031)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
631 2006-01-23 not available Закон за правната помощ колектив СИБИ 56 12 2006-02-03
632 2006-01-19 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 64 16 2006-02-03
633 2006-01-13 not available Работно време, отпуски и възнаграждения колектив СИБИ 80 22 2006-02-03
634 2006-01-05 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 344 6 2006-01-10
635 2006-01-03 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 292 8 2006-01-10
636 2005-12-22 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 656 12 2006-01-02
637 2005-12-13 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 290 21 2006-01-02
638 2005-12-10 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 168 24 2006-01-02
639 2005-12-02 not available Закон за туризма колектив СИБИ 112 7 2005-12-08
640 2005-11-08 not available Кодекс на търговското корабоплаване колектив СИБИ 208 18 2005-11-25
641 2005-10-28 not available Бюджет и финансов контрол колектив СИБИ 224 11 2005-11-07
642 2005-10-23 not available Сервитути по специални закони (избрани нормативни актове) колектив СИБИ 64 16 2005-11-07
643 2005-10-15 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 24 2005-11-07
644 2005-10-15 not available Висше образование колектив СИБИ 160 5 2005-10-19
645 2005-10-04 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 160 16 2005-10-19
646 2005-09-30 not available Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 264 4 2005-10-03
647 2005-09-21 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 192 13 2005-10-03
648 2005-09-17 not available Здравословни и безопасни условия на труд колектив СИБИ 288 11 2005-09-27
649 2005-09-13 not available Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 428 5 2005-09-17
650 2005-08-31 not available Банкови закони колектив СИБИ 284 10 2005-09-09
651 2005-08-26 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 240 7 2005-09-01
652 2005-08-21 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 3 2005-08-23
653 2005-08-05 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 472 8 2005-08-12
654 2005-06-21 not available Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове колектив СИБИ 68 3 2005-06-23
655 2005-06-21 not available Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони колектив СИБИ 88 3 2005-06-23
656 2005-06-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 168 8 2005-06-23
657 2005-06-07 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 212 9 2005-06-15
658 2005-06-02 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 312 6 2005-06-07
659 2005-05-20 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 19 2005-06-07
660 2005-05-20 корица - Закон за частните съдебни изпълнители Закон за частните съдебни изпълнители колектив СИБИ 44 19 2005-06-07
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1031 |   >>