Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги2036
Общо страници479481
Средна дебелина на книга236 страници
Книги на български език1906
Книги на чужди езици130

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1111
езотерика, духовни учения152
хуманитарни науки94
художествена литература88
поезия86
медицина84
история79
нумизматика, колекционерство70
изкуство34
техника33

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2024-03-29 Кодекс на труда СИБИ
2024-03-20 НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС Грант Кардон
2024-03-15 Закон за движението по пътищата СИБИ
2024-03-08 100 Bulgarian folk tales Via Lettera
2024-03-07 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2024-02-29 100 Bulgarian folk tales Via Lettera
2024-02-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2024-02-21 Навиците на щастливия мозък Грант Кардон
2024-02-12 Данъци 2024 СИБИ
2024-01-24 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2024-01-15 Семеен кодекс СИБИ
2024-01-10 Закони за собствеността СИБИ
2024-01-04 Конституция на Република България СИБИ
2024-01-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2023-12-22 Боговете и древните българи АРКАИМ

още...

Завършена предпечатна подготовка на:

корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-190-0

започната: 2023-11-09

завършена: 2023-11-13

2. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 192

В сбор­ни­ка са по­месте­ни но­ви­ят За­кон за про­ти­во­дейст­вие на ко­руп­ци­я­та и За­ко­нът за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­щест­во, с ко­и­то се уреж­дат мер­ки­те за про­ти­во­дейст­вие на ко­руп­ци­я­та, ус­ло­ви­я­та и ре­дът за уста­но­вя­ва­не на кон­ф­ликт на ин­те­ре­си и за уста­но­вя­ва­не на не­съ­от­вет­ст­вия при дек­ла­ри­ра­не­то на иму­щест­во от ли­ца, за­е­ма­щи пуб­лич­ни длъж­ности, уреж­дат се ус­ло­ви­я­та и ре­дът за от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та на не­за­кон­но при­до­би­то иму­щест­во, ста­ту­тът и фун­к­ци­и­те на Ко­ми­си­я­та за про­ти­во­дейст­вие на ко­руп­ци­я­та и на Ко­ми­си­я­та за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­щест­во, как­то и вза­и­мо­дейст­ви­е­то на две­те ко­ми­сии с дру­ги дър­жав­ни ор­га­ни и меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чество.
Вклю­чен е и За­ко­нът за за­щи­та на ли­ца­та, по­да­ва­щи сиг­на­ли или пуб­лич­но опо­вестя­ва­щи ин­фор­ма­ция за на­ру­шения.

2. из­дание
към 15 но­ем­в­ри 2023 г.

 

страницата е разгледана 57 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение