Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1845
Общо страници422475
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1747
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1031
езотерика, духовни учения143
поезия80
хуманитарни науки79
медицина78
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ
2021-04-01 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2021-03-26 Изпълнение на наказанията СИБИ
2021-03-23 Кодекс за застраховането СИБИ
2021-03-22 Закон за здравното осигуряване СИБИ
2021-03-17 Размисли САМИЗДАТ
2021-03-16 Хроники на замогването и модернизацията в Царство България. Историята на Александър Тенев Институт за изследване на близкото минало
2021-03-12 Закон за устройство на територията СИБИ
2021-03-09 Камино де Сантяго Stiftung Prometheus
2021-03-09 HOMO LUDENS 24/2021 Съюз на артистите в България
2021-03-04 Приноси към проучване металургичното производство и металообработването през каменно-бронзовата епоха в североизточните райони на Балканския полуостров Mind Print
2021-03-02 Закон за съдебната власт СИБИ

още...

корица - Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

издателство: СИБИ

започната: 2020-07-14

завършена: 2020-07-16

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: електронен

страници: 74

Елек­т­рон­но­то из­да­ние включ­ва За­ко­на за мер­ки­те и дейст­ви­я­та
по вре­ме на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние, обя­ве­но с ре­ше­ние на На­род­но­то съб­ра­ние от 13 март 2020 г., и за пре­о­до­ля­ва­не на пос­ле­ди­ци­те, ПМС № 55/2020 г. за опре­де­ля­не на ус­ло­ви­я­та и ре­да за из­п­ла­ща­не на ком­пен­са­ции на ра­бо­то­да­те­ли и ПМС № 151/2020 г. за опре­де­ля­не на ус­ло­ви­я­та и ре­да за из­п­ла­ща­не на сред­ст­ва за за­паз­ва­не на за­е­тост­та на ра­бот­ни­ци и слу­жи­тели. Тексто­ве­те са ано­ти­ра­ни с препра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

Елек­т­рон­но из­да­ние към 15 юли 2020 г.

 

страницата е разгледана 73 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение