Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1763
Общо страници400827
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1668
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература990
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-18 Защита на потребителите СИБИ
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ

още...

корица - Договори за ЕС • Съдебна практика

Договори за ЕС • Съдебна практика

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-037-8

започната: 2017-07-15

завършена: 2017-08-04

4. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 904

Сбор­ни­кът съ­дър­жа кон­со­ли­ди­ра­ни­те тек­сто­ве на до­го­во­ри­те за ЕС в тяхната последна консолидация (OB С 202, 7.06.2016 г.). Поместе­ни са и про­то­ко­ли­те и дек­ла­ра­ци­и­те към До­го­во­ри­те, Хар­та­та на ос­нов­ни­те пра­ва и ра­зяс­не­ни­я­та към нея.
В то­ва из­да­ние са от­ра­зе­ни и поправ­ки­те и из­ме­не­ни­я­та в до­го­во­ри­те и при­ло­же­ни­те към тях про­то­ко­ли и дек­ла­ра­ции, ко­и­то са при­е­ти след пуб­ли­ка­ци­я­та на кон­со­ли­ди­ра­ни­те тек­сто­ве. За тях е напра­ве­но от­бе­ляз­ва­не към съ­от­вет­на­та раз­по­редба.
Съ­деб­на­та прак­ти­ка в чет­вър­то­то из­да­ние е до­пъл­нена. Крите­ри­и­те за ней­ния под­бор са пре­ци­зи­ра­ни, а обе­мът є — раз­ширен.
За до­пъл­ни­тел­но улес­не­ние на чи­та­те­ля в Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са вклю­че­ни пред­ме­тен и хро­но­ло­ги­чен ука­за­тел на прак­ти­ка­та на Съ­да на ЕС.

Съста­ви­тел­ст­во, въ­ве­де­ния, препра­ща­ния, ано­ти­ра­щи бе­леж­ки, под­бор на съ­деб­на­та прак­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­но при­ло­же­ние от
Ста­нис­лав Костов.

4. из­дание

 

страницата е разгледана 269 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение