Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1559
Общо страници355231
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1470
Книги на други езици89

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература911
езотерика, духовни учения118
история69
медицина69
хуманитарни науки62

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2017-11-19 Вестник "Революция" - бр. 1/2018 Йоло Денев - ТАНГРА
2017-11-13 Орбити на социалистическото всекидневие Институт за изследване на близкото минало
2017-11-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2017-11-01 Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава (1944–1989 г.) Институт за изследване на близкото минало
2017-10-27 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2017-10-27 Аварии и катастрофи – хроника на социалистическата индустриализация Институт за изследване на близкото минало
2017-10-25 Организации с нестопанска цел СИБИ
2017-10-17 Закон за нормативните актове СИБИ
2017-10-10 Философски вестник - бр. 22 Филвест
2017-10-01 Camino de Santiago. Der Weg der Hoffnung Stiftung Prometheus

още...

корица - Защита на потребителите

Защита на потребителите

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-035-4

започната: 2017-05-19

завършена: 2017-05-26

10. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 400

Пред­ста­ве­на е уред­ба­та на пра­ва­та на пот­ре­би­те­ли­те и тях­на­та за­щи­та, изиск­ва­ни­я­та от­нос­но ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то след­ва да се пре­доста­вя за сто­ки­те и ус­лу­ги­те, пус­на­ти на па­за­ра, тех­ни­те същ­ност­ни ха­рак­те­ристи­ки и на­чи­на за от­ра­зя­ва­не­то им при ети­ке­ти­ра­не, сро­ко­ве­те и ус­ло­ви­я­та за га­ран­ции и рек­ла­ма­ции, ор­га­ни­те и ор­га­ни­за­ци­и­те за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те, уред­ба­та на пот­ре­би­тел­ски­те спо­рове.
По­месте­ни са За­ко­нът за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те, За­ко­нът за пот­ре­би­тел­ския кре­дит, За­ко­нът за кре­ди­ти­те за нед­ви­жи­ми имо­ти на пот­ре­би­те­ли, За­ко­нът за елек­т­рон­на­та тър­го­вия и За­ко­нът за пре­доста­вя­не на фи­нан­со­ви ус­лу­ги от раз­сто­яние.
Ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние включ­ва из­в­ле­че­ние от За­ко­на за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та във връз­ка със за­щи­та­та от не­ло­ял­ни тър­гов­ски прак­ти­ки, спра­воч­ник на ак­то­ве­те на Ев­ро­пейския съ­юз в об­ласт­та на за­щи­та­та на пот­ре­би­те­ли­те, как­то и ин­фор­ма­ция за ор­га­ни­те, от­го­ва­ря­щи за за­щи­та­та на ико­но­ми­чески­те ин­те­ре­си на пот­ре­би­те­ли­те и ор­га­ни­за­ци­и­те, ко­и­то мо­гат да пре­дя­вя­ват иско­ве за на­ру­ше­ния на ко­лек­тив­ни­те ин­те­ре­си на пот­ре­би­те­лите.

10. из­дание
към 30 май 2017 г.

 

страницата е разгледана 70 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение