Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1610
Общо страници365605
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1521
Книги на други езици89

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература931
езотерика, духовни учения121
медицина71
история70
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-03-14 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2018-03-06 Ритъмът на времето САМИЗДАТ
2018-02-24 Синът на Атлантида Световит
2018-02-22 За защита на социалистическите идеи ПХП
2018-02-14 Кодекс за застраховането СИБИ
2018-02-14 Търговски закон СИБИ
2018-02-06 HOMO LUDENS 21/2018 Съюз на артистите в България
2018-02-06 Общ регламент относно защитата на данните СИБИ
2018-01-31 Христос и българите АРКАИМ
2018-01-30 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ

още...

корица - Закони за собствеността

Закони за собствеността

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-788-9

започната: 2012-08-25

завършена: 2012-09-04

13. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 480

В из­да­ние­то са вклю­че­ни ос­нов­ни­те нор­ма­тив­ни ак­то­ве, уреж­да­щи соб­ст­ве­ност­та, дру­ги­те вещ­ни пра­ва и тях­но­то при­до­би­ва­не, из­губ­ва­не и за­щи­та, вла­де­ние­то и впис­ва­ния­та.
Пред­ста­ве­на е спе­ци­ал­на­та нор­ма­тив­на уред­ба, свър­за­на с управ­ле­ние­то и раз­по­реж­да­не­то с дър­жав­на­та и об­щин­ска­та соб­ст­ве­ност.
По­ме­сте­ни са и За­ко­нът за при­ва­ти­за­ция и след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол и Пра­вил­ни­кът за ре­да за упраж­ня­ва­не пра­ва­та на дър­жа­ва­та в тър­гов­ски­те дру­же­ст­ва с дър­жав­но уча­стие в ка­пи­та­ла.
Вклю­че­ни са и ак­то­ве, уреж­да­щи въз­ста­но­вя­ва­не­то на соб­ст­ве­ност­та и обез­ще­тя­ва­не­то на соб­ст­ве­ни­ци­те на одър­жа­ве­ни имоти.
В ин­фор­ма­ци­он­но­то при­ло­же­ние са по­ме­сте­ни из­вле­че­ния от дру­ги за­ко­ни и дис­по­зи­ти­ви­те на тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния и по­ста­нов­ле­ния на ВС и ВКС по при­ла­га­не­то на За­ко­на за соб­ст­ве­ност­та, ре­сти­ту­ци­он­ни­те за­ко­ни и ЗПСК.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции на от­ме­не­ни и из­ме­не­ни раз­по­ред­би, с пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве, към ре­ше­ния на Кон­сти­ту­ци­он­ния съд и към тъл­ку­ва­тел­ни ре­ше­ния и по­ста­нов­ле­ния на ВС и ВКС.

13. издание
към 5 септември 2012 г.

 

страницата е разгледана 480 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение