Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1552
Общо страници353227
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1463
Книги на други езици89

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература908
езотерика, духовни учения117
медицина69
история66
хуманитарни науки62

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2017-10-17 Закон за нормативните актове СИБИ
2017-10-10 Философски вестник - бр. 22 Филвест
2017-10-01 Camino de Santiago. Der Weg der Hoffnung Stiftung Prometheus
2017-09-13 Maenads – Early Dionysiac Rites Mind Print
2017-09-03 Народни приказки от Италия Via Lettera
2017-09-01 Съдебна администрация СИБИ
2017-08-31 75 Years Faculty of Dental Medicine, MU-Sofia – ALMANAC (1942–2017) ИК „Св. Георги Победоносец“ ЕООД
2017-08-31 Вестник Факултет „Дентална медицина“, бр. 2 Факултет по дентална медицина
2017-08-29 Революция - списание - Кърваво писмо № 2 Йоло Денев - ТАНГРА
2017-08-21 Административен процес СИБИ

още...

корица - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-776-6

започната: 2012-05-18

завършена: 2012-05-20

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 72

В сбор­ни­ка са вклю­че­ни но­ви­ят За­кон за от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та на не­за­кон­но при­до­би­то иму­ще­ст­во, кой­то вли­за в си­ла от 19 но­ем­ври 2012 г., и от­ме­не­ни­ят За­кон за от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та на иму­ще­ст­во, при­до­би­то от пре­стъп­на дей­ност, кой­то се при­ла­га до та­зи дата.
По­ме­ст­ва­не­то на два­та тек­ста да­ва въз­мож­ност да се про­сле­ди раз­ви­тие­то на ре­гу­ли­ра­не­то на об­ще­ст­ве­ни­те от­но­ше­ния и да се срав­ни уред­ба­та по два­та за­ко­на във връз­ка с иму­ще­ст­во­то — обект на от­не­ма­не в пол­за на дър­жа­ва­та, пра­во­мо­щия­та на ор­га­ни­те и раз­лич­ни­те фа­зи на про­и­з­вод­ст­вото.

1. из­дание
към 25 май 2012 г.

 

страницата е разгледана 615 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение